neplăcere - Dictionar de sinonime

Parapon pierdere în greutate, Calaméo - Revista Banchetul nr. ,

Lupu-şi schimbă părul dar năravul niciodată. Catina era un june, pe care natura îl înzestrase cu inteligenţă şi inimă. Era unul din acei buni tineri cari ajutau pe Cîmpineanu şi Eliade în uriaşa urzire a regenerărei românilor.

Îşi împlinea cu zel misia ce-i însemna comitetul, fără să poată vedea limpede scopul mare şi naţional ce urmărea acesta. Această nedumerire îl muncea foarte mult, mai cu seamă de cînd Eliade, neavînd poate destulă încredere, refuzase a-i mulţumi curiozitatea. Dominat de curiozitate se lăsă în voia paşilor săi, care-l duseră la Mitropolie.

George C{LINESCU BIETUL IOANIDE **

Oricît de duioase sunt imnele şi rugile cu cari biserica noastră aminteşte patimile lui Isus Hristos, ele însă lăsară nepăsător pe junele nostru. Nici mulţimea făcliilor, nici mirosul florilor şi al tămîiei care îmbălsăma biserica, nu-i învinseră preocuparea.

El ieşi din. Trecu pe sub poarta clopotniţei şi oprindu-se pe culmea dealului, de unde vederea se întinde peste toată capitala, se rezimă de un arbor.

Bucureştii înota în lumini, iar clopotele de la atîtea biserici făceau să vibreze aerul. Nici această panoramă nu-i răsipi gîndurile cari-l urmăreau. Catina se uită împrejur, dar nici nu văzu pe nimeni, nici vreun loc unde ar fi putut să se ascundă cineva, deşi era întuneric. Un fior îi trecu prin spate. Voi să plece, cînd iar auzi misterioasa voce: — Dar de ce pleci? Răspunde la întrebare, căci poate să ne învoim.

De astă dată vocea venea din sus. Junele se uită în arbor. Încercînd să-şi facă cruce, o mînă nevăzută îl opri, iar parapon pierdere în greutate voce îi zise tremurînd: — Lasă acest obicei care-mi supără nervii.

Ştiu dorinţa ta Ce dai dacă ţi-aş împlini-o, parapon pierdere în greutate încă cu prisos?

suparare - definiție și paradigmă | dexonline

Sînt în stare să-ţi dezvălesc nu numai cele ascunse din trecut şi prezent, dar şi cele ce vor fi în viitor. Catina rămase pe gînduri. Dorinţa d-a şti îl subjuga şi mai mult. Ştii că fac versuri. Eliade susţine că aş putea să ajung un poet. Te voi cînta, drace, în culmea vervei mele poetice. Un rîs cu hohot răspunse la propunerea junelui.

Grupul Editorial Litera str. Hasdeu, mun. Toate drepturile rezervate.

Se vede că de cînd versurile nu mai au căutare nici înaintea femeilor, voi, poeţii, căutaţi parapon pierdere în greutate pe draci să-i încărcaţi cu asemenea marfă. Nu pe versurile tale, dar nici pe Manfred al lui Byron sau Faust al lui Goethe nu dau un gologan măcar.

Marfă veche, nu mai are căutare. Scurt şi cuprinzător: ai un suflet tînăr Catina voi iar să-şi facă cruce, dar mîna nevăzută iar îl opri: — Ci ia lasă această scălămbare Am ajuns într-un secul cînd orice superstiţii şi prejudiţii se răsipesc la soarele civilizaţiei Nu mai sta pe gînduri.

Ce-ţi pasă de ceea ce voi face cu sufletul tău? Eu unul mă leg să nu te smulg din viaţă decît atuncea cînd te vei sătura tu însuţi. Despre soarta sufletului tău să nu te îngrijeşti. Fac parte dintr-o societate de capitalişti mari. Am luat asupră-ne misia d-a coloniza un pămînt necunoscut cu suflete din această lume Gîndeşte-te că este puţin ceea ce-ţi cer pentru ceea ce-ţi dau. Atîtea suflete vă daţi dracului pentru doi ochi iubiţi de femeie, şi cînd eu îţi propun tot ceea ce face mărirea şi mîndria minţei omeneşti, puterea d-a cunoaşte toate cele ascunse din trecut, prezent şi viitor, tu mai stai la îndoială!.

Este ceva mai ruşinos şi umilitor pentru un om decît a fi jucăria ipocriziei şi intrigei din această lume? A şti şi a vedea totul Tu care acum nu eşti decît un vierme, primind tîrgul meu, eşti tare ca un zeu.

Tîmplele junelui zvîcneau cu putere, auzul îi vîjîia, naintea ochilor îi treceau cele mai frumoase mirajuri.

Cu o mînă apăsîndu-şi inima care sălta, iar cu alta acoperindu-şi vederea, strigă: — Fugi, lasă-mă!. Nu vreau Nu-ţi cer înscris cu marturi şi legalizat de comisie Dă-mi numai mîna şi tîrgul este gata.

Peste o clipă tu, care acum nu ştii nimic din cele ce se petrec şi se urzesc în aceste mii de case, le vei vedea şi auzi toate ca cum toată lumea ar fi în palma ta.

Ce fericire cînd nici un cap, nici o inimă, n-ar mai avea nimic ascuns pentru tine!

Nominalizări la Premiile Observator cultural, ediţia 2021

Gră-beşte-te, instrumentul de slăbire a corpului trece. Lumea poate să iasă din biserică şi atunci mă vei căuta în deşert. Catina era în culmea luptei.

Hineni Revenit de la concert, poetul, în loc să se întoarcă acasă, rămîne pironit în fața Bisericii Armenești din Cernăuți, înlăn­țuit într-un dialog cu Divinitatea. Așa încît am decis ca și de acum înainte sfîrșitul lui octombrie să fie, pentru noi, anotimpul premiilor și al bilanțurilor pentru anul precedent. Vă oferim acum, așadar, o listă de cărți de citit în vacanță. În urma voturilor acordate de redactorii și colaboratorii noștri, nominalizările la cele șase categorii cu care v-am obișnuit deja oferă o imagine convingătoare, cred, pentru ceea ce s-a întîmplat, din punct de vedere editorial, anul trecut. Oricît de greu ne-ar fi, pentru credibilitatea premiilor, am păstrat și pentru această a cincisprezecea ediție regula ca autorii foarte apropiați de redacția Observator cultural — redactori și colaboratori constanți — să nu apară pe lista nominalizărilor, chiar dacă volumele publicate de ei ar fi meritat cu prisosință.

O sudoare îngheţată îi scălda tot corpul. Nu mai vedea nimic decît ca într-o panoramă, împlinirea celor făgăduite. Luă mîna de la ochi şi o întinse, dar o retrase îndată ca cum ar fi pus-o pe foc.

parapon pierdere în greutate

Dă-mi mina că trebuie să fug. Rămîi, orbule, în noapte, dacă nu vrei să m-asculţi. Mă duc. Şi bietul june căzu în genunchi, întinzînd mînele şi închizînd ochii. O lumină scăpără în jurul lui, o lumină vie care îl făcu să deschidă ochii Văzu un nor des şi mirosind a pucioasă, iar din nor simţi o mînă nevăzută că-i strînge mîna.

După o pauză vocea zise cu un ton voios: — Sînt încîntat că ai primit propunerea mea. Acum cînd ţi-ai dat cuvîntul, cînd moaştele tutulor sînţilor din lume nu pot să nimicească pactul dintre noi, iacă, pe conştiinţa mea de drac, îţi repet că ai făcut foarte bine. Apoi, lăsîndu-l de mînă, ea urmă: — Îngăduie un minut pînă cînd îmi voi pregăti toaleta.

Nu aveam de gînd să mă prezint nici unui muritor şi de aceea mă abătusem pe aci în portul nostru obicinuit. Un rîs cu hohot izbucni din sînul norului care se risipi îndată, iar Catina văzu naintea lui un june, sprinten şi galant călugăr.

Dacă vrei să te încredinţezi, să mergem puţin într-acolo.

Revista Banchetul nr. 10-11-12, 2016

Cu această ocazie vei face cunoştinţa multora dintr-ai noştri. Să nu mai pierdem timpul Ştii dorinţele mele Şi junele Catina strînse în braţe cu un aer rugător pe dracul călugăr.

Dar mai întîi, pentru că avem mult de vorbă, trebuie să ştii cum mă numesc, pentru a nu ne împiedica în convorbire faţă cu alţii. Deocamdată îmi vei zice părintele Dionisie. Catina nu mai putea de neastîmpăr. Acesta, văzînd cele ce se petreceau într-însul, zise cu un zîmbet ironic: — Iartă dacă sînt prea vorbăreţ. Ce vrei?

Dar sistemul fiind o unitate, fiece parte a lui este de asemenea o unitate, e un pahar plin, la care dacă s-adaugă ceva, se varsă pe de lături. E de ajuns ca lu- mina soarelui s-ajungă la pământ pentru a-l pune în mişcare; e îndeajuns ca o impresie de dinafară s- atingă păharul plin al exis- tenței individuale, pentru ca acest păhar să se verse într-un act de volițiune și de mișcare. Dar acel act de volițiune e pururi dure- ros, el devine plăcut abia atunci, când trecând prin sita cugetării, se purifică și se ondolează oarecum în muzică, în vis, în armo- nie. Simplificând, se surprinde aici energiei modul de dinamizare a lumii, în stratifi- cările sale ontologice.

Noi aceştia, cari trăim tot în singurătate, duşi cu mintea în sîntele cărţi, sîntem foarte guralivi cînd întîlnim pe cineva cu care să mai vorbim d-ale lumii Apoi plimbîndu-şi vederea peste Bucureşti, zise: — Spre a-ţi împlini dorinţele într-un mod folositor pentru cunoştinţa şi judecata ta, să-mi dai voie, amice Catina, a te plimba prin spaţiu şi timp, cum voi crede eu că este bine.

Doreşti să ştii măreţul plan pe care-l urzeşte Eliade cu ai săi în adunările cari sînt secrete pentru voi tinerii, cari nu aveţi încă experienţa lumei? Dar ca să înţelegi mai bine acest plan şi cele ce vor urma, trebuie să cunoşti întîi frăţia de cruce încheiată între doi inşi cari vor juca un mare rol în această ţară.

Pune acest cauc în cap şi uită că acum este noaptea din vinerea Patimilor, uită anul în care sîntem parapon pierdere în greutate du-te parapon pierdere în greutate gîndul acolo unde te vor duce ochii. Şi după aceste cuvinte, pe cînd Catina aştepta cu ardoarea şi credinţa unui neofit, cu minele apăsîndu-şi inima care zvîcnea în pieptu-i, părintele Dionisie îi puse caucul în cap.

N-apucă să-i aşeze bine caucul în cap şi toate pieriră ca prin farmec din jurul lui Catina. Nu mai era noapte, nu se mai ştia pe dealul Mitropoliei, numai vedea lumea înconjurînd biserica cu Isus Hristos, nu mai auzea sunetul clopotelor. Toată fiinţa junelui nostru plutea şi pătrundea oriunde o ducea voinţa lui. Oricare era depărtarea, oricare era grămădirea învelitorilor, case şi pivniţe, prin toate răzbea auzul şi vederea lui. Cronicar credincios, aşternem pe hîrtie tot ce a văzut, auzit şi înţeles Catina, prin puterea minunatului cauc al părintelui Dionisie.

parapon pierdere în greutate

Cînd ajunse pe podul gîrlei despre hanul Zlătari, se opri puţin şi răsuflă. Cîţiva trecători, văzîndu-l aci, se opriră şi începură a se grămădi. Necunoscutul nostru, din cînd în cînd punea mînele la spate şi căuta să împiedice ciudata îmbrăcăminte d-a-i apăsa pielea. Scălîmbarea figurii arăta că suferă, o parapon pierdere în greutate însă care-l făcea să zîmbească parapon pierdere în greutate. Lumea se îndesa şi mai mult.

O ţigancă, care se îndoia sub greutatea unei coşniţe încărcată cu d-ale mîncărei, după ce se apropie şi se uită lung la el, se retrase speriată şi strigă către ceilalţi: — Fugiţi, oameni buni! Nu vedeţi că trebuie să fie vreun nebun scăpat de la biserica Icoanei?

parapon pierdere în greutate

Şi avea dreptate biata ţigancă să bănuiască una ca aceasta. Necunoscutul nostru era înfăşurat într-un rond de postav cenuşiu; în cap avea o pălărie neagră cala-breză, ale cărei mărgini mari îi cădeau pe frunte; pantaloni ofiţereşti, iar în picioare nişte pantofi de pînză cenuşie.

Pe sub rond nu avea decît o cămaşă io descheiată la piept, iar la gît nici o legătură. Pe lîngă această îmbrăcăminte dezmăţată, ochii lui aprinşi, scălîmbările figurii, gesturile bruşte, îi dădeau un aer care numai încredere nu putea să insufle.

După ce păru că s-a întremat puţin de iuţeala cu care venise pînă aci, îşi îndreptă corpul, puse mînele în şolduri, se uită la lumea care se grămădea din ce în ce mai mult, făcu cîtcva scălîmbări cari provocară rîsul şi plecă iute spre Zlătari.

  1. Как было бы чудесно, если бы мы могли каким-то образом передать на Землю ваши медицинские познания.
  2. Я когда-нибудь говорила тебе, Франц, что мой отец безусловно самый умный человек из всех, кто жил на свете.
  3. Данные, полученные квадроидами, гласят, что ваш вид не только затевает нападение; ваш предводитель Накамура убедил людей считать октопауков своими врагами.
  4. Vlăsia sau ciocoii noi: ediție ELTeC
  5. Мы с Элли и Геркулесом уже работаем в кабинете, - проговорил .

Coti apoi spre Stavropoleos şi intră în han. Urcă iute scara, bate la uşa unei camere şi, fără să aştepte răspunsul, deschide uşa de părete şi intră răpede.

Aci i se înfăţişă un tînăr ca de vreo douăzeci şi cinci de ani, smead, cu ochii negri şi vii, cu părul tuns milităreşte, de statură mică.

Bietul Ioanide V2 | George Calinescu [Calinescu, George] | download

Acesta se scoală de la o masă unde erau cîteva volume din Prudon, Sînt Simon şi alţi scriitori politici utopişti; se uită lung la noul venit şi strigă: — Baboi, în halul acesta la nouă ore de dimineaţa?. Iar te va trînti la arest Solomon, cînd va afla. Vreau să renasc pentru o nouă viaţă. Dar ca să pot face aceasta, Sclipici, tu care eşti un Cresus pe lîngă golanii ca mine, trebuie să mă împrumuţi cu un irmilic.